ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සංවර්ධන නිලධාරීගේ නම දුරකතන අංකය
1031 කුඩගම්මන  20180829 155442 W.M.U.G.වන්නිනායක මයා 0783127579
1032ඇපළදෙණිය 20180914 113238 D.M.I.S.දිසානායක මිය 0772596577
1033 හඳපාන්ගල 20180914 114100  B.A.K.D.සංජීවනී මිය  0777622120
1034 මරඳගොල්ල m.a.d.t.wikramasinghe I.S.G.විජිතා කුමාරි මිය 0718954980
1035 රිල්ඔළුව 20180829 160459  G.K.D.G.රණතුංග මිය  0774176093
1036 පරණගම 20180829 155726 M.අ‍නෝමා ප්‍රියදර්ශනී මිය 0712719953
1037 පුස්කොළදෙණිය 20180914 114033 P.T.P.වි‍ජේසිරි මිය 0779761296
1038 අතුරුවල 20180829 160029 M.M.D.I.කරුණාපතිරණ මිය 0714605153
1039 දැළිකණුඅංග 20180914 113334 W.M.M.ප්‍රදීපා කුමාරි මිය

0715221014

1040 සිරිගල 20180914 113713

T.K.S.සාමා කුමාරි මිය

0722288482
1041 දඹ‍දෙණිය උතුර 20180914 113212 S.N.G.‍සේනාරත්න මිය 0725743419
1042 දඹ‍දෙණිය දකුණ 20180829 160937 R.M.N.S.D.‍හේමචන්ද්‍ර මිය 0718898050
1043 උඩ‍වෙලවත්ත 1043  R.S.රාජපක්ෂ මිය 0712525083
1044 මාරවිට 20180829 155736 .W.B.J.S.රාජපක්ෂ මිය 0773368002
1045 මුතුගල නැ‍ගෙනහිර 20180829 155338 K.P.M.P.ආරියරත්න මයා 0718164158
1046 මුතුගල බටහිර 1035 P.A.D.‍සෙනවිරත්න මිය 0719785876
1047 ‍පොතුපිටිය 20180829 155920  W.M.N.ම‍නෝරි වාසලා මිය 0772223457
1048 මැටියග‍නේ නැ‍ගෙනහිර 20180829 155855 M.R.M.N.කුමාරසිංහ මයා 0718382593
1049 මැටියග‍නේ බටහිර 20180829 160155  S.S.වික්‍රමසිංහ මිය 0775162432
1050 ඊරිය‍ගොල්ල 20180914 113559  L.C.කුමාරි මිය 0713987179
1051 කසුන්ගම 20180914 113042 R.S.P.රාජපක්ෂ මිය 0722708976
1052 පැලවත්ත 20180914 112948 S.N.G.‍සේනාරත්න මිය 0714369188
1053 කිවුල්ගල්ල 20180829 160537   Mrs.L.P.A.D.Wimalarathna 0773162611
1054‍ගොඩාකූරුව 20180829 155359  J.A.තිලංක කුමාර මයා 0712746561
1055 මැද‍ගොඩ 20180914 113201

C.M.I.K.චන්ද්‍ර‍සේකර මයා

0716533545

1056 වැලිකුඹුරවත්ත 20180914 112907 P.M.N.L.පතිරාජ මිය 0718341229
1057 දම්පැලැස්ස 20180829 155636 R.M.උදයංග කුමාර මයා 0716664166
1058 කිවුල්ගල්ල 20180914 113751

K.P.S.‍සෙනවිරත්න මිය

0710838407
1059 නාකලගමුව 20180829 155420 H.R.M.M.පතිරාජ මිය 0712768773
1060 රංගල්ලේ‍පොළ 20180914 113627 M.A.රසිකා ජීවන්ති මිය 0714184269
1061 වෑරගල IMG 4597

H.N.ගුණ‍සේකර මයා

0776505820
1062 ‍පොල්වත්තේගෙදර 20180914 113007 R.M.I.D.ජයසූරිය මිය 0773788401
1063 හාල්වැල්ල 20180829 160019   0773523402
1064 රම්මුතුගල 20180829 155815 R.A.H.P.රන්දෙණි මයා 0714399050
1065 නාරම්මල 20180829 155308 I.H.G.P.ජිනදාස මයා 0713079580
1066 රණාවත්ත  20180829 155508  W.A.D.K.B.වීරක්‍කොඩි මයා  0779566840
1067 ‍සේනානායක ජනපදය    A.M.U.S.අධිකාරි මයා  0710829859
1068‍ කෝට්ටපිටිය  20180829 155836  H.A.C.N.ජයරත්න මයා  0711079839
1069 යක්කාවිට  20180829 155823  G.M.N.R.ගම්ලත් මිය  0712705147
1070 කරලප්පල  20180829 160112  H.G.C.D.‍ප්‍රේමතිලක මිය  0718882372
1071 ඇඔලා‍පොල  20180829 160214  W.A.නදීකා කුමාරි මිය  0717584670
1072 අඹගම්මන  20180829 155847  P.M.N.T.අබේරත්න මිය  0712655359
1073 පහමු‍ණේ  20180829 160101  W.A.C.J.වි‍ජේසිංහ මිය  0713023106
1074 කඩහ‍පොළ  20180829 155718 K.M.N.දිල්හානි මිය  0717266878
1075 දඹගිරිගම නැ‍ගෙනහිර   P.A.S.බණ්ඩාර මයා  0718301037
1076 දඹගිරිගම බටහිර  20180829 160121 P.A.M.ප්‍රදීප් කුමාර මයා  0728412337
 1077 ගිණිගත්පිටිය    H.P.A.මැණිකේ මිය  0719941653
 1078 ‍පොල්ගහයාය  20180829 160037 A.I.ෆාතිමා ‍ෆර්ෂානා මිය  0710749282  
 1079 පැන්තැනි‍ගොඩ  20180829 155758 W.M.A.වනසිංහ මිය  0713426008
 1080 පුවක්ගහ‍කොටුව  20180914 113323 H.R M මල්කාන්ති මිය  0712768773
1081 ග‍නේ‍ගොඩ  20180914 113120  K.P.Y.K.කරුණාදාස මයා  0713099488
1082 මී වැව,‍බෙම්මුල්‍ලේ‍ගෙදර      0710838407
1083 මී වැව,දං‍ගොල්ල   P.M.P.ප්‍රියංගනී ‍සේනාරත්න මිය  0772664007
1084 මී වැව  20180914 113309  R.D.S.අමර‍සේන මිය  0716410370

පුවත් සහ සිදුවීම්

28
අගෝ2017
සමෘද්ධි සිප්දොර ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීමේ වැඩසටහන - 2018/2020

සමෘද්ධි සිප්දොර ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීමේ වැඩසටහන - 2018/2020

නාරම්මල ප්‍රාදේශීය ලේකම් ‍කොට්ඨාශ‍යේ කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභින්ගේ...

28
අගෝ2017
උප‍දේශන සම්බන්ධිකාරකවරු පුහුණු කිරී‍මේ වැඩසටහන 2018/11/27

උප‍දේශන සම්බන්ධිකාරකවරු පුහුණු කිරී‍මේ වැඩසටහන 2018/11/27

නාරම්මල  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල‍යේ කාර්ය මණ්ඩල‍යේ නිළධාරීන්‍ගෙන්...

Scroll To Top